Close

Subdivision & Blocks

Subdivisions:

 • 3 (three) nos. viz Sasaram, Dehri-on-Sone & Bikramganj

Blocks:

 • 19 (nineteen) nos. viz Akodhigola, Bikramganj, Chenari, Dawath, Dehri, Dinara, Karakat, Kargahar, Kochas, Nasriganj, Nauhatta, Nokha, Rajpur, Rohtas, Sanjhouli, Sasaram, Shivsagar, Suryapura, Tilouthu
  Sub Division Name Block Name
  Sasaram Sasaram
  Shivsagar
  Chenari
  Kargahar
  Kochas
  Nokha
  Dehri Dehri
  Akodhigola
  Nauhatta
  Rohtas
  Tilouthu
  Bikramganj Bikramganj
  Karakat
  Nasriganj
  Dawath
  Rajpur
  Sanjhauli
  Suryapura
  Dinara