Close

Subdivision & Blocks

Subdivisions:

  • 3 (three) nos. viz Sasaram, Dehri-on-Sone & Bikramganj

Blocks:

  • 19 (nineteen) nos. viz Akodhigola, Bikramganj, Chenari, Dawath, Dehri, Dinara, Karakat, Kargahar, Kochas, Nasriganj, Nauhatta, Nokha, Rajpur, Rohtas, Sanjhouli, Sasaram, Shivsagar, Suryapura, Tilouthu
    Sub Division Name Block Name
    Sasaram Sasaram, Shivsagar, Chenari, Kargahar, Kochas, Nokha
    Dehri Dehri, Akodhigola, Nauhatta, Rohtas, Tilouthu
    Bikramganj Bikramganj, Karakat, Nasriganj, Dawath, Rajpur, Sanjhauli, Suryapura, Dinara