बंद करे

डाक विभाग

डाक अधीक्षक का कार्यालय

रोहतास मंडल, सासाराम – ८२१११५, बिहार

दूरभाष संख्या – ०६१८४-२२२२७३, २२२२७२
ईमेल आई.डी. – spostrohtas[at]gmail[dot]com, dorohtas[dot]br[at]indiapost[dot]gov[dot]in

संपर्क संख्या

क्रम संख्या पद मोबाइल नंबर
१. डाक अधीक्षक, रोहतास मंडल, सासाराम ९९३४४९६४६३, ८८२५२२१०८२
२. सहायक डाक अधीक्षक, रोहतास मंडल, सासाराम ९९०५०१५८८८
३. सहायक डाक अधीक्षक, डालमियानगर प्रमंडल ९४३१६२७७०१, ७२९४८०४६३१
४. पोस्ट मास्टर, सासाराम मुख्य डाक घर ९४७०२३१६७१, ७९०३११५५८८७
५. डाकघर निरीक्षक, केंद्रीय प्रमंडल, सासाराम 7488414150७४८८४१४१५०
६. डाकघर निरीक्षक, बिक्रमगंज प्रमंडल, बिक्रमगंज ९४३१३२२३४३, ७७३९०८९२३१
७. डाकघर निरीक्षक, (लोक शिकायत), रोहतास ९५४६३१८१७०
८. कार्यालय पर्यवेक्षक, डाक अधीक्षक का कार्यालय, रोहतास मंडल, सासाराम ८४०९२६३२१९, ७९०३१२०३०४
९. शाखा प्रबंधक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सासाराम शाखा ९४७२६९४५७०, ७००५६७७६९६